از بیشترین افت های لیگ برتر تا رکوردهای تاریخی تیم قهرمان

آنالیز بیشترین افت های لیگ برتر - بشترین برد ها - بیشترین باخت ها و آنالیز ثبت رکورد های تاریخی تیم قهرمان یعنی همان تیم پسپولیس