کهنمویی و ماجراجویی های فوتبالی اش

ماجراجویی های استاد کهنمویی در دنیای فوتبال که در خندوانه تعریف کد را با هم تماشا مکنیم...