اثری بیادماندنی از هنرمندی افسانه ای

الویس پریسلی یا بفول طرفدارانش (کینگ الویس ) افسانه موزیک دهه هفتاد آمریکا بود