عوامل عزت نفس

دوست داشتن خودمان، یا آن طور که تمایل داریم عنوان کنیم، داشتن اعتماد به نفس، برای رسیدن به هر احساس خوشی و سعادت ضروری است.

نکته عجیب این است که اغلب می بینیم داشتن رضایت از خود چیزی غیر قابل پیش بینی و حساب نشدنی است.

ما افرادی را با معمولی ترین مشاغل، اندام هایی نه چندان جذاب و دوستانی عادی مشاهده می کنیم که با این حال ادعا می کنند سرشار از اعتماد به نفس هستند.