شعبده بازی فرو رفتن شمشیر در بدن

شعبده بازی جالب و حیرت انگیز در برنامه تلنت شو که بر روی شمشیر میخوابد و شمشیر در بدن او فرو میرود