کلیپ تبعید امام (ره) در سریال معمای شاه

کلیپ تبعید امام خمینی (ره) در سریال معمای شاه منتشر شد.