گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری

چکیده : واحد اول) واحد صدور چک: صدور چک و تهیه فرم های بانکی برای به حساب خواباندن و...
واحد دوم) واحد ممیزی: بررسی درخواست وجه ها وتکمیل فرم های مربوطه برای شناسایی درخواست وجه های جاری ، عمرانی ویا فاقد اعتبار لازم و اقدامات پس از آن و...
واحد سوم) واحد دفاتر: تهیه ی سند حسابداری از روی درخواست وجه های صادره ، پیگیری ضمانت نامه های پیمانکاران و...
دانلود : http://beroozfile.ir/product/12626/315