فرشتگان زبان بسته

دستان بیرحمی که بارها این فرشتگان زبان بسته را آزار و اذیت کرده اند.دستان همان موجودیست که امروز آنها را با شفقت و دلسوزی مداوا میکند. خوشا به حال آنانکه دستانشان جزو گروه دوم است.