سخنرانی دکتر هرمز فامیلی در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ساخت و پروژه

http://icema.ir/ http://ibima.ir/