سخنرانی اختتامیه دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

سخنرانی اختتامیه دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
http://icema.ir/
http://ibima.ir/