سخنرانی مهندس فرهانی در دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

سخنرانی مهندس فرهانی در دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
امیرحسین ستوده بیدختی
http://icema.ir
http://ibima.ir