سخنرانی دکتر هرمز فامیلی در دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

سخنرانی دکتر هرمز فامیلی در دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
امیرحسین ستوده بیدختی
http://icema.ir
http://ibima.ir

علمیدکتر هرمز فامیلیهرمز فامیلیدومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x