سخنرانی دکتر اثنی عشری در دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

سخنرانی دکتر اثنی عشری در دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
امیرحسین ستوده بیدختی
http://ibima.ir
http://icema.ir

آموزشیسخنرانی دکتر اثنی عشری در دومین کنفرانس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x