سخنرانی دکتر اثنی عشری در اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

سخنرانی دکتر اثنی عشری در اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه
امیرحسین ستوده بیدختی
http://ibima.ir
http://icema.ir