دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه 1394

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
http://ibima.ir
http://icema.ir
امیرحسین ستوده بیدختی

فیلمدومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژهکنفرانس مدیریت ساختمدیریت ساختمدیریت پروژهمدیریت ساخت و پروژه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x