دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، تقدیر و تشکرها

دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، تقدیر و تشکرها
http://ibima.ir/
http://icema.ir/
امیرحسین ستوده بیدختی