اولین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

اولین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
http://ibima.ir/
http://icema.ir/
امیرحسین ستوده بیدختی