اولین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

اولین جلسه شام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه
http://ibima.ir/
http://icema.ir/
امیرحسین ستوده بیدختی

خبریشام کاری تیم کنفرانس مدیریت ساختتیم کنفرانس مدیریت ساخت و پروژهکنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x