یک روز با توماس ادیسون (1922)

یک روز کاری با توماس ادیسون (1922)