اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه-تقدیر و تشکر

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه-تقدیر و تشکر
http://icema.ir
http://ibima.ir
امیرحسین ستوده بیدختی