اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه
بهمن ماه 1393
http://ibima.ir
http://icema.ir
امیرحسین ستوده بیدختی

علمیمدیریت ساختمدیریت پروژهکنفرانس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x