علمای وهابی اشاعره را از اهل سنت نمیدانند بلکه اونها رو دشمن اهل سنت و جماعت می دانند

بهترین سایت برای پاسخگویی به شبهات وهابیت و اهل سنت خلفا valiasr-aj.com