یک روز کامل در کیف اوکراین(تحصیل در اوکراین)

تحصیل پزشکی و داروسازی مورد تایید وزارت بهداشت در خارکف اوکراین
www.study-belarus.ir