علمای وهابی ابوحنیفه امام اعظم اهل سنت را کافر می دانند

بهترین سایت جهت پاسخگویی به اراجیف وهابیت و اهل سنت

valiasr-aj.com