شعر زیبا و دلنشین گیلکی فوخوس ... زنده یاد شیون فومنی

شعر زیبا و دلنشین گیلکی فوخوس ... زنده یاد شیون فومنی