تقدیر و تشکر از معاونت فنی شهرداری برای فرهنگسازی دوچرخه سواری و پیاده راه

تقدیر و تشکر مهندس حق نگر از معاونت فنی شهرداری برای فرهنگسازی دوچرخه سواری و پیاده راه