سکانسی از فیلم بت من

سکانس زیبا از فیلم بت من شوالیه ی تاریکی