اگر ترانه نخوانی : شعر رضا افضلی با آوای زری مینویی

اگر ترانه نخوانی : شعر رضا افضلی با آوای زری مینویی