فوری/حادثه امنیتی در آمریکا؛ ترامپ فرار کرد

بروز یک حادثه امنیتی درمحل سخنرانی ترامپ باعث شد که ترامپ را به سرعت از سالن سخنرانی خارج کنند.