فرآخوان ارسال مقالات به اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

فرآخوان ارسال مقالات به اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
سایت:
http://icema.ir

امیرحسین ستوده بیدختی

علمیمدیریت ساخت و پروژهمدیریت ساخت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x