فرآخوان ارسال مقالات به اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

فرآخوان ارسال مقالات به اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
سایت:
http://cemsociety.com/fa/
ایمیل:
info@CemSociety.com
پوستر:
http://www.cemsociety.com/fa/poster.php
امیرحسین ستوده بیدختی

علمیمدیریت ساخت و پروژهمدیریت ساخت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x