گفتگوی جنجالی کویتی پور درباره بهروز وثوقی و حبیب

گفتگوی جنجالی کویتی پور درباره بهروز وثوقی و حبیب :
غلام کویتی پور در برنامه اینترنتی «35 آنلاین» گفت: «بهروز وثوقی چه گناهی کرده است که باید پشت مرز ترکیه بایستد، پدر مریض اش را که در حال احتضار است، ببیند و خداحافظی کند؟!»