سی آنژیوگرافی شریان پولموناری

31
14 مهر 1395

سی تی آنژیوگرافی عروق پولموناری (CTPA) یک تست تشخیصی پزشکی می باشد که توسط سی تی اسکن با هدف مشاهده شریان های پولموناری انجام می شود

علمیCTPAسی تی اسکن از شریان پولموناریسی تی آنژیو

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x