سی تی آنژیو ریه

یک نمونه سی تی آنژیوگرافی که در آن آمبولی عروق پولموناری مشهود است