آموزش عربی کنکور توسط علی فقه کریمی - خبر جمله ی فعلیه