مستند شعائرحسینی 2

عزاداری در زمان اهل البیت (ع)
تضعیف شعائر حسینی
عبرت آموزی از عاشوراء
تبلیغ علیه امام حسین (ع)