فرکانس شبکه های استانی در ماهواره

فرکانس کل شبکه های استانی صدا و سیما در ماهواره بدر.