بحران مالی و فروپاشی علم اقتصاد در جهان

بیش از 1000 مجلد کتاب چاپ شده در غرب در مورد فروپاشی اقتصاد در غرب چاپ شده که اینهارا بزرگان علم اقتصاد غربی نظیر پروفسور استیگلیتس که دو بار برنده نوبل اقتصادی بوده میگن و کشور ما چهار نعل مدل های پوسیده اقتصادی غرب رو توسط یک عده خائن و خود فروخته غرب زده داره پیامده میکنه.. بیاید به مردم بگیم که خدا با هیچ کسی عقد اخوت نبسته که ما داریم ربا را گسترش میدیم در جامعه.. جنبش ضد ربا reba.ir