ورزش ناجوانمردانه فوتبال

ضد نهاد انفاق بنیان و جوانمردی، ورزش ناجوانمردانه فوتبال است. | قسمتی از جلسه شورش علیه طمع(۱۷) - استاد حسن عباسی