نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/5/11 قسمت سوم-کمک به ساخت مساجد منطقه9

نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/5/11 قسمت سوم
کمک به ساخت مساجد منطقه9