نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/5/11 قسمت دوم-منشورشهروندی

نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/5/11 قسمت دوم-منشورشهروندی