نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/5/111 قسمت اول

نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/5/111 قسمت اول
بهره برداری از تجربه طی شده شهرهای بزرگ دنیا