نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگر 95/3/10 قسمت اول

نطق پیش از دستورمهندس محمد حق نگرمحمد حق نگرشهر شیرازشورای شهر شیراز