نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر 95/02/20

نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر 95/02/20

فیلممهندس محمد حق نگرنطق پیش از دستورشورای شهر شیرازشیرازمحمد حق نگر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x