از تو سکوت مانده: اصغر معاذی ،با صدای زهرا پاک دامن

از تو سکوت مانده: اصغر معاذی ،با صدای زهرا پاک دامن