عملکرد برج خنک کننده و چگونه کارکرد برج خنک کن

در برج خنک کننده عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرمای نهان تبخیر انجام می گیرد، در حالی که مقدار کمی آب تبخیر می شود و باعث خنک شدن آب می گردد.