روز مقاومت

رهبر انقلاب با اشاره به این نکته که مقاومت و ایستادگی مردم غزه برای همه درس است، به توجه به این مسئله و مناسبت روز مقاومت کلیپ درس مقاومت را با استفاده از سخنان مقام معظم رهبری تقدیم می نماییم.