بگرد و بیاب (دزدان دریایی)

219
18 مرداد 1395

محصول از یک صفحه ی بازی مقوایی حجم دار، 4 قطعه ی پوشاننده و یک دفترچه تشکیل شده است. هر صفحه ی دفترچه شامل یک معما می باشد که از معما های آسان تر شروع می شود و تا معماهای پیچیده تر ادامه می یابد. بازیکن باید برای حل هر معما چهار قطعه پازل را به نحوی روی صفحه ی بازی که با تصاویر کشتی و دزدان دریایی پوشیده شده است،

آموزشیبگرد و بیاب دزدان دریاییبگرد و بیابدزدان دریاییاسباب بازی فکری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x