اجرای گروه تأتر رضوی در مجلس پخت بزرگترین شله زرد کشور، مجری طرح سید مسعود بنی حسینی

این برنامه در محرم سال 1394 اجرا شده است