زرگترین و عظیم ترین مهاجرت دنیا کجاست...

165
16 مرداد 1395

فکر می کنید بزرگترین و عظیم ترین مهاجرت دنیا کجاست...
کلیپ یک دقیقه ای برای این حادثه بزرگ و علتش

فیلممهاجرت عجیبحادثه عجیبامام حسینتفکر جهانیانسانیت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x