یک روز کامل در مسکو(تحصیل در مسکو)

تحصیل در روسیه (مسکو) در رشته های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی مورد تایید وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی کشور
بلاروس گروپ
www.study-belarus.ir