بنر دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

بنر دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
هیئت رئیسه: دکتر هرمز فامیلی(سرپرست کنفرانس)، دکتر احسان اثنی عشری(دبیر )، دکتر مهدی روانشادنیا(رئیس کمیته داوران)،مهندس امیرحسین ستوده بیدختی(دبیر اجرایی)
http://conf2.modiriatsakht.com